top of page

MISJA UCZELNI

STRATEGIA ROZWOJU
WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY NAUKI SPOŁECZNEJ w latach 2023 - 2027
 
MISJA, WIZJA I CELE
MISJA i WIZJA UCZELN

 • współpracę z otoczeniem biznesowym i społecznym. 

 • współpraca z uczelniami w Polsce i za granicą. 

 • współpraca z NGO i jednostkami samorządu terytorialnego.

 • tworzenie kursów, kształcenia specjalistycznego , studiów podyplomowych  i specjalność na kierunkach Zarządzanie i WF z otoczeniem biznesu.

 • tworzenie miejsc praktyk zawodowych w kraju i za granicą 

 

Cele strategiczne: 

 1. Wyposażenie studentów we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do aktywnego uczestnictwa w praktycznym życiu gospodarczo-społecznym. 

 2. Indywidualne i podmiotowe podejście do studentów dające im możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, krytycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa oraz zaangażowania obywatelskiego. 

 3. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dyscyplin zarządzania i jakości oraz ekonomii i finansów jak również stymulowanie przedsiębiorczej i aktywnej postawy studentów i absolwentów dostosowujących się do wyzwań współczesnych organizacji. 

 4. Podnoszenie jakości i warunków kształcenia praktycznego zgodnie z przyjętą polityką jakości w zakresie oferowanego kierunku studiów. 

 5. Aktywizację kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej oraz studentów na polu gospodarczym, naukowym i społecznym przy wykorzystaniu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

 6. Umożliwianie rozwoju pracownikom naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym oraz umiędzynarodowienie oferowanego kierunku studiów. 

 7. Kształtowanie postaw odpowiedzialności, otwartości, gotowości do współdziałania, innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów i konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz samodzielnego zdobywania i uzupełnienia wiedzy. 

 8. Uwrażliwienie studentów na znaczenie etyki i porządku w procesie zarządzania. 

 9. Edukacja na kształceniu specjalistycznym, studiach podyplomowych, MBA oraz organizowanie kursów doskonalących zgodnie z zapotrzebowaniem rynku edukacyjnego.

 10. Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 11. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

також ціль та сратегія навч закладу

bottom of page